SZKOLENIA / OFERTA

1. Kurs z I Pomocy Przedlekarskiej dla firm.

Ze względu na nowelizację kodeksu pracy od 18.01.2009r. Zostały wprowadzone obowiązki dla pracodawcy o konieczności przeszkolenia i odpowiedniego wyposażenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych.
Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego, nauczą się rozpoznawać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego, udzielać pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zdrowia osoby poszkodowanej, wzywać pomoc lekarską. Szkolenie ma na celu zarówno kształtowanie, jak i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Kurs pierwszej pomocy - organizowany w formie "at-home training" (szkolenie w miejscu pracy). Wszystkie szkolenia kończą się właściwym od stopnia zaawansowania certyfikatem. Szkolenia prowadzi doświadczona kadra pracująca na co dzień w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

czas trwania:
od 4 do 6 godzin

2. Kurs podstawowy

Kierowany do pracowników wszystkich szczebli osób prowadzących działalność gospodarczą, instruktorów nauki jazdy oraz osób indywidualnych. Obejmuje wiadomości wiadomości z I Pomocy Przedlekarskiej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci. Składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:
co powinno zawierać zgłoszenie gdy wzywamy pogotowie,
ocena świadomości,
udrażnianie dróg oddechowych,
sprawdzanie czynności życiowych,
postępowanie podczas napadu epilepsji (padaczki),
zawał serca - przyczyny, objawy, udzielanie pierwszej pomocy,
udar mózgu - przyczyny, objawy, udzielanie pierwszej pomocy,
urazy głowy,
urazy czaszkowo-mózgowe,
ciała obce,
krwawienia i krwotoki,
pierwsza pomoc przy urazach kręgosłupa,
porażenia prądem,
użądlenia,
postępowanie przy oparzeniach,
postępowanie przy zadławieniach,
układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
umiejętność odróżnienia pacjenta z zasłabnięciem (omdleniem) z pacjentem nieprzytomnym, oraz oceny wystąpienia NZK (nagłego zatrzymania krążenia).

 Część praktyczna obejmuje ćwiczenia w zakresie:
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i u dzieci,
udrażniania dróg oddechowych,
zasad zabezpieczenia złamań,
zasad zabezpieczenia ran,
postępowania przy napadzie epilepsji,
postępowania przy zadławieniu,
ćwiczenia z użyciem defibrylatora AED,
ćwiczenia technik układania pacjenta.

3. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zakres kursu:

ocena zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
sprawdzanie stanu świadomości,
udrażnianie dróg oddechowych,
sprawdzanie czynności życiowych,
wstępne badanie urazowe poszkodowanego,
postępowanie przy wstrząsie,
postępowanie przy zawałach mięśnia sercowego i udarach mózgu,
postępowanie przy zadławieniach,
układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach,
postępowanie przy odmie opłucnowej,
postępowanie przy oparzeniach,
urazy czaszkowo-mózgowe,
postępowanie przy urazach kręgosłupa,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych,
ćwiczenia z użyciem defibrylatora AED.

4. Kursy dla szkół

organizowane
kursy dla nauczycieli, oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

 
Copyright © 2010 LiveMedic